Historia

Historia & Fakta

Megine kommer från det fornnordiska ordet för livskraft. Vi behöver denna kraft för att kunna leva vårt liv helt och fullt, för att må bra och ha en god hälsa.

Vi måste också fylla på mer kraft än vi förbrukar annars blir den svag och otillräcklig. Detta kan visa sig genom ett sämre immunförsvar, trötthet och ohälsa.

Livskraften och energin får vi naturligt genom olika källor, exempelvis bra föda, tillräckligt med vila , goda kärleksfyllda relationer och naturens egna krafter. Livets kraft verkar överallt, i oss och runt oss.

Megine-metoden används för att stärka och balansera denna kraft och ge en ökad möjlighet för helande och hälsa.

Zonterapi
Zonterapi är en flera tusen år gammal behandlingsform som funnits i olika kulturer i bl.a. Kina, hos de gamla egyptierna och även hos indianerna.

Zonterapi stimulerar kroppens egna självläkningsystem och fungerar mot både kroniska och akuta besvär. Det är också en fin metod för att hålla sig frisk genom förebyggande behandling.
När obalans uppstår i ett organ eller någon annan del av kroppen blir motsvarande område på fötterna känsligt för tryck, och man kan ofta känna små kristaller. Vid zonterapi stimuleras området med massage
och tryck för att återställa balansen.

En zonterapibehandling kan alltså användas både till att lokalisera och åtgärda.
Den vanligaste behandlingen görs under fötterna och genom att jag masserar och trycker på olika punkter/zoner i dina fötter skickas signaler med olika system i kroppen till olika platser i kroppen som motsvarar dessa punkter/zoner.

Zonterapi stimulerar din självläkning.


Reiki healing
Reiki betyder ”Universell Livsenergi” på Japanska. Den Universella
Livsenergin finns överallt och genomsyrar hela vår värld. Den är känd i
många olika kulturer, från indianer i väster till japaner i öster.
Livsenergin strömmar genom oss i en aldrig sinande ström, styrd bland
annat av våra tankar och känslor. Ett fritt flöde betyder harmoni, balans och
hälsa. Ett stört eller blockerat flöde leder i regel till motsatsen, det vill
säga till smärta och/eller sjukdom.

Eftersom våra tankar och känslor påverkar livsenergin kan vi också
medvetet påverka dess flöde. Därför har vi också alla förmågan att hela
med hjälp av Reiki.
Hur fungerar Reiki?
Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp
och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även
om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.
Många länder använder Reiki som kompletterande behandling inom
traditionell sjukvård. I exempelvis USA används Reiki på gravida kvinnor
för att minska smärta och ge lugn. I México används Reiki före och efter
planerad operation för att ge patienten lugn och minska mängden
komplikationer. I Storbritannien används Reiki som ett komplement vid
traditionell cancerbehandling för att stärka kroppens självläkande krafter
och minska stress och oro.

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen
som aktiverar oxytocin, kroppens “må-bra-hormon”.
Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i
kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom
beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget
om det som orsakade smärtan från början.

Shamansk healing
Shamansk healing handlar om vägen att upptäcka sig själv. Att förstå dina
mönster och val som du gör i livet, förstå varför du fattar de beslut du
fattar och först när man förstår orsaken kan man bryta dessa mönstret. Det handlar
om att förstå sig själv och sin uppgift i livet. Vi alla är en del av skapelsen
och när vi får kontakt med vårt högre jag får vi en bättre förståelse för hur vi
passar in. När vi upptäcker det kommer vi att känna att vi har verktygen
att skapa en bättre värld och miljö för framtiden.
Shamanism är en gammal helande tradition och ett sätt att leva. Det är
ett sätt att ansluta till naturen och hela skapelsen.

Ordet Shaman kommer från det sibiriska folket evenkernas (som även
kallas tunguserna) språk, och betyder ”den som vet”.
Shamanism är den universella andliga visdomen och är förankrad i
naturen. Vi använder shamanska metoder för att stärka vår koppling till
naturen.
”En shaman reser i ett shamanskt medvetandetillstånd (trans) med
hjälp av sina kraftdjur och andehjälpare, till andra delar av
verkligheten (andevärlden) för att hämta kraft och/eller information
tillbaka till den här delen av verkligheten i ett helande syfte”.
 Vi alla kan lära oss shamanska metoder och leva i ett med djuren och
naturen. Vi alla har kunskapen inom oss och den kan väckas till liv
genom att vi utvecklar oss i samklang med naturen.

Shamansk healing är en djupgående och flerdimensionell helande
metod som engagerar både den fysiska och den andliga världen. Det
är en resa som tar oss bortom det konventionella medicinska
synsättet, till en värld där energier, andar och symbolik spelar en
central roll. I denna form av healing används traditionella tekniker
som trummande, sång, dans och användning av heliga föremål för att
skapa en länk mellan den fysiska och den andliga världen. Dessa
ritualer och ceremonier är avsedda att återställa balansen och
harmonin inom individen, samtidigt som de kan påverka och
transformera den kollektiva energin i en grupp eller samhälle.
Shamansk healing är rotad i tron att varje element i universum är
djupt sammanlänkat, och att hälsan hos en individ inte bara är en
fråga om fysiskt välbefinnande, utan också av andlig, emotionell och
mental balans.
Denna helande form bygger på uråldrig kunskap och visdom som
överförts från generation till generation inom olika kulturer och
folkgrupper. Shamaner, de praktiserande utövarna, anses vara
brobyggare mellan den synliga och osynliga världen. De arbetar med
andevärlden för att finna orsakerna till ohälsa och disharmoni, och för
att återställa balansen. Detta innebär ofta en resa genom den inre världen,
där shamanen interagerar med andar, förfäder och andra andliga entiteter
för att få insikt och vägledning.